%
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
1AM-DAILY-RA บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 17.2623 0.2034 0.0115 2 94
1AM-DAILY-SSF บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 17.2141 0.2034 0.0115 2 0
1AM-GEM บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -1.1023 -19.2233 17.4435 6 6
1AM-TG บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 1.1948 0.0896 0.0708 3 74
1AMSET50-ID บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0.5584 7.1165 12.7346 6 92
1AMSET50-RA บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0.3361 3.8977 11.5822 6 81
1AMSET50-RU บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0.3259 3.7803 11.5843 6 81
1GLOBALBOND บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -3.008 -8.333 2.7719 4 2
1S-LTF-NT บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.0377 -0.4386 11.7573 6 57
1S-LTF-T บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0.0101 0.123 11.731 6 60
1SG-LTF-NT บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0.1985 2.3128 11.6263 6 71
1SG-LTF-T บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 0.1985 2.3128 11.6263 6 71
1SMART-LTF บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.2394 -0.5859 2.4682 6 45
1US-OPP บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.6638 -12.819 19.3194 6 48
1VAL-D บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด -0.1796 -2.2035 12.2957 6 48
70/30-D LTF บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 0.0376 0.3229 8.4495 6 61
ABAG บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด -0.0144 -0.2711 19.1198 6 59
ABAGS บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด -0.2829 -6.841 24.2011 6 43
ABAPAC บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด -0.971 -16.8099 17.3171 6 12
ABAPAC-RMF บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด -0.968 -16.7418 17.3008 6 12