ค้นหากองทุน

1S-LTF-NT

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

19.1668 บาท

Last Update : 24th May 2024

Fund Score

Change: -0.0327 (-0.1703%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Selective Long Term Eq-NT
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
5000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st July 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน