ค้นหากองทุน

ABAPAC

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn จำกัด

18.4482 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0704 (0.3831%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn Asia Pacific Equity-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
25th August 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน