ค้นหากองทุน

TUSEQ-UH

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TISCOAM จำกัด

27.9774 บาท

Last Update : 23rd May 2024

Fund Score

Change: -0.1103 (-0.3927%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO US Equity - Unhedged
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st January 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน