ค้นหากองทุน

TNASDAQ-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TISCOAM จำกัด

12.1874 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0707 (-0.5768%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO US Nasdaq Equity-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
18th May 2023
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน