ค้นหากองทุน

TMBTM

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

14.2457 บาท

Last Update : 14th June 2024

Fund Score

Change: 0.0008 (0.0056%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Treasury Money
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th March 2002
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน