ค้นหากองทุน

TMBTHANAPLUS

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TMBAM จำกัด

12.1812 บาท

Last Update : 25th March 2020

Fund Score

Change: 0.0013 (0.0107%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Thanaplus
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
3rd February 2010
สถานะกองทุน
เลิกโครงการ
หนังสือชี้ชวน