ค้นหากองทุน

TMBJPNAE

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

16.7866 บาท

Last Update : 21st February 2024

Fund Score

Change: 0.0602 (0.3599%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Japan Active Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th February 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน