ค้นหากองทุน

TMBINDAE

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

14.8549 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.3596 (-2.3635%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB India Active Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th June 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน