ค้นหากองทุน

TMBEMEQ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

11.2876 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0411 (0.3654%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Emerging Markets Equity Index
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th August 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน