ค้นหากองทุน

TISCOINA-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TISCOAM จำกัด

17.8838 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.2971 (-1.6341%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO India Active Equity A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
8th March 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน