ค้นหากองทุน

TISCOEU-SSF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TISCOAM จำกัด

17.5009 บาท

Last Update : 18th July 2024

Fund Score

Change: -0.0679 (-0.3865%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO Europe Equity SSF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
15th November 2021
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน