ค้นหากองทุน

TCMFENJOY

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

11.8560 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0004 (0.0034%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Thai Cash Management Enjoy Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th March 2012
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน