ค้นหากองทุน

T-JapanEQ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

16.9738 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0401 (0.2368%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Thanachart Japan Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th September 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน