ค้นหากองทุน

T-GlobalBond

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

15.3751 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.0596 (-0.3861%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Thanachart Global Bond
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
18th October 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน