ค้นหากองทุน

T-EQUITY

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

9.9001 บาท

Last Update : 22nd February 2024

Fund Score

Change: 0.0618 (0.6282%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Thanachart Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
5th January 1995
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน