ค้นหากองทุน

SCBROBOA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

14.6215 บาท

Last Update : 23rd November 2023

Fund Score

Change: -0.0013 (-0.0089%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Global Robotics A
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
5th September 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน