ค้นหากองทุน

KT-INDIA-SSF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KTAM จำกัด

19.5611 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0296 (0.1516%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KTAM India Equity-SSF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th October 2022
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน