ค้นหากองทุน

KT-INDIA-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KTAM จำกัด

21.6356 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0327 (0.1514%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KTAM India Equity-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th February 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน