ค้นหากองทุน

KT-GMO-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

11.9546 บาท

Last Update : 17th May 2023

Fund Score

Change: 0.0158 (0.1323%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KTAM Global Macro Opportunities Fund Not for Retail Investors
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th April 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน