ค้นหากองทุน

KT-GMO-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KTAM จำกัด

10.8380 บาท

Last Update : 23rd May 2024

Fund Score

Change: 0.0388 (0.3593%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KTAM Global Macro Opportunities-A
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th April 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน