ค้นหากองทุน

KFTW2

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

53.0062 บาท

Last Update : 1st July 2020

Fund Score

Change: -0.0826 (-0.1556%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Tuntawee 2
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
2000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
2000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th January 2003
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน