ค้นหากองทุน

KFLTPC-UI

13.3671 บาท

Last Update : 31st August 2023

Fund Score

Change: 1.4374 (12.0489%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Long Term Private Capital NFRI
นโยบายกองทุน:
อื่นๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 8
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th August 2022
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน