ค้นหากองทุน

KFLTGOVRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

14.5331 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0033 (0.0227%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Long Term Government Bond RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
16th October 2002
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน