ค้นหากองทุน

KFLRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

77.6933 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -1.7322 (-2.1809%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K Flexible Equity RMF
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th December 2001
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน