ค้นหากองทุน

KF-CHINA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KSAM จำกัด

5.0030 บาท

Last Update : 22nd February 2024

Fund Score

Change: 0.1051 (2.1458%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri China Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th January 2010
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน