ค้นหากองทุน

B-BHARATA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน BBLAM จำกัด

16.7579 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0621 (-0.3692%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Bualuang Bharata
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
15th September 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน