ค้นหากองทุน

AEOB

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn จำกัด

15.2934 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.1015 (0.6681%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn Emerging Opportunities Bond
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th July 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน