ค้นหากองทุน

ABWOOF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn จำกัด

16.1270 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0591 (-0.3651%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn Global Sustainable Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th March 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน