ค้นหากองทุน

ABAG

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน abrdn จำกัด

27.4221 บาท

Last Update : 20th April 2023

Fund Score

Change: 0.0277 (0.1011%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
abrdn American Growth
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th August 2010
สถานะกองทุน
เลิกโครงการ
หนังสือชี้ชวน