ค้นหากองทุน

TISCOEQF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด

2.1805 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0109 (0.5024%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO Thai Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
30th July 1992
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน