ค้นหากองทุน

TISCOEQF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด

2.4251 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.0219 (-0.8950%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
วันที่กองทุนจดทะเบียน
Invalid date
สถานะกองทุน
หนังสือชี้ชวน