ค้นหากองทุน

P-LTF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด

22.6389 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0915 (0.4058%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Phillip Long Term Equity
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
5000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
26th June 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน