ค้นหากองทุน

KT-JAPAN-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

15.7393 บาท

Last Update : 17th May 2023

Fund Score

Change: -0.0127 (-0.0806%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
KTAM Japan Equity Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
31st May 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน