ค้นหากองทุน

KT-ENERGY

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

12.4980 บาท

Last Update : 6th December 2022

Fund Score

Change: -0.2119 (-1.6672%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Ktam World Energy Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
3rd July 2009
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน