ค้นหากองทุน

KFEQRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

22.4467 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.1112 (0.4979%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Equity RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
12th July 2006
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน