ค้นหากองทุน

BCAP-MSCITH LTF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด

8.5194 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0406 (0.4788%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
นโยบายกองทุน:
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
ลงทุนครั้งต่อไป:
วันที่กองทุนจดทะเบียน
Invalid date
สถานะกองทุน
หนังสือชี้ชวน