ค้นหากองทุน

ABFI-MF PVD

10.3287 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0039 (0.0378%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
นโยบายกองทุน:
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
ลงทุนครั้งต่อไป:
วันที่กองทุนจดทะเบียน
Invalid date
สถานะกองทุน
หนังสือชี้ชวน